Niepodlegające Ustawie

Zamówienia publiczne niepodlegające Ustawie2021-11-09 PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NA "ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA 5 OSÓB Z TERENU GMINY LESZNOWOLA"

Pliki do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH
U OSÓB Z AUTYZMEM
Zamawiający : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 66

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych u dzieci z autyzmem w okresie od 22 lipca 2014r.do 31 grudnia 2014r. na terenie Gminy Lesznowola.

Zakres obowiązków:

1)uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
- kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, rehabilitacja, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspierania, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: ułatwianie dostępu do edukacji i kultury, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
2) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie:
- współpracy ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

Niezbędne wymagania

1. Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2006 Nr 134,poz.943),
- posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć specjalistyczne usługi
2. wykazać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
- szpitalu psychiatrycznym,
- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi(tj. środowiskowym domu samopomocy, domu pomocy społecznej)
- placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
- ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym,
- zakładzie rehabilitacji,
- innej niż wymienione w pkt. 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (chodzi tu o np. Agencje Służby Społecznej, firmy czy stowarzyszenia lub fundacje , które mają podpisane umowy z OPS na świadczenie usług specjalistycznych).
3. Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
- kształtowania nawyków celowej aktywności,
- prowadzenia treningów zachowań społecznych.

Kryteria oceny ofert

- cena brutto 1 godziny wykonywania usług na terenie gminy Lesznowola – 70pkt,
- ukończenie kursu „Wolontariusz Dzieci z ADHD i ZA” – 30 pkt,

Wymagane dokumenty i oświadczenia

- aktualne CV,
- oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji przez GOPS w Lesznowoli zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz.926 ze zm.).

Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty i ofertę na załączonym druku należy składać w zamkniętej kopercie w terminie od dnia 15.07.2014r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , mailowo na adres: gops@gops-lesznowola.pl lub faxem na numer: 22 757 92 32 w.235 z dopiskiem
„Specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

Dodatkowe informacje

Wyniki oraz lista kandydatów, spełniających wymogi naboru zostaną zamieszczone na tablicach ogłoszeń GOPS .
Dokumenty osób, które nie zostały zakwalifikowane do wykonywania zadań nie będą odsyłane.

Pliki do pobrania

suo_formularz_ofertowy.docx

Podpisał: Aleksandra Wiśniewska
Dokument z dnia: 15.07.2014
Dokument oglądany razy: 38 935
Opublikował: Aleksandra Wiśniewska
Publikacja dnia: 09.11.2021
 
wydruk z dnia: 15.06.2024 // bip.gops-lesznowola.pl