GOPS Lesznowola

Statut ośrodka

UCHWAŁA Nr 223/XVI/ 2008
RADY GMINY LESZNOWOLA
z dnia 30 kwietnia 2008 r.


w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.


Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, w związku z art.4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz. U. Nr 62 poz. 718 z późn. zm. / Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:
§ 1

Uchwala Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr 1282/XXV/2004r z dnia 14 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Załącznik do Uchwały
Nr 223/XVI/ 2008
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 kwietnia 2008r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W LESZNOWOLI

I.Przepisy ogólne.

§ 1

Ilekroć w przepisach niniejszego Statutu jest mowa o:
 1. Ośrodku – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli;
 2. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Lesznowola;
 3. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Lesznowola.
§ 2

Ośrodek działa na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zm./.
 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami /.
 3. Ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami /.
 4. Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami /.
 5. Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Lesznowoli Nr 5 / 90 z dnia 18 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 3
 1. Terenem działania Ośrodka jest teren Gminy.
 2. Siedziba Ośrodka mieści się w Lesznowoli przy ul. GRN 66, 05-506 Lesznowola.
§ 4

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 5

Bezpośredni nadzór nad prawidłową działalnością Ośrodka sprawuje Wójt.II.Cele i zadania Ośrodka.

§ 6

Do podstawowych zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności:

1) realizacja zadań określonych ustawą o pomocy społecznej

a)zadania własne realizowane przez Gminę o charakterze obowiązkowym:
 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 • sporządzanie bilansu potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej;
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych wyniku zdarzenia losowego;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 • praca socjalna;
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, specjalistycznych miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
 • tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 • dożywianie dzieci;
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca Gminy w tym domu;
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
 • utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
b) zadania własne realizowane przez Gminę:
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 • przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 • podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Gminę:
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

2) ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej, w tym problemów społecznych, potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak i środowiskowych występujących na terenie Gminy;

3) współdziałanie z władzami Gminy, samorządem województwa, organizacjami społecznymi, samorządami mieszkańców, organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi, kościołami, jak również z innymi ośrodkami pomocy społecznej;


4) prowadzenie doradztwa dla klientów Ośrodka w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb socjalnych;

5) aktywizacja środowiska lokalnego w niesieniu pomocy społecznej;

6) koordynacja zadań związanych z pomocą społeczną;

7) opracowanie preliminarzy wydatków budżetowych dla wszystkich form działalności Ośrodka.


III.Organizacja wewnętrzna Ośrodka.

§ 7
 • Pracą Ośrodka kieruje Kierownik zatrudniony przez Wójta.
 • Wójt sprawuje rolę zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika Ośrodka.
§ 8

Nadzór nad merytoryczną działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Mazowiecki oraz Wójt Gminy.
§ 9
 1. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Ośrodka regulują odrębne przepisy.
 2. Wójt na wniosek Kierownika Ośrodka określa oraz zatwierdza wymiar etatów i stanowisk niezbędnych do zapewnienia prawidłowej działalności Ośrodka.
 3. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków pracowników Ośrodka określa Kierownik Ośrodka.
 4. Kierownik Ośrodka ustala szczegółową wewnętrzną organizację Ośrodka w formie regulaminu organizacyjnego, który podlega zatwierdzeniu przez Wójta.
§ 10

Do zadań Kierownika Ośrodka należy w szczególności:
 1. prawidłowe organizowanie pomocy społecznej na terenie Gminy,
 2. zarządzanie i koordynowanie działalnością wewnętrznych służb socjalnych,
 3. prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi na pomoc społeczną,
 4. przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń,
 5. zapewnienie odpowiedniego poziomu pracy Ośrodka oraz czuwanie nad właściwym doborem kwalifikowanej kadry socjalnej,
 6. składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka, jak również przedstawianie projektów budżetu na nowy rok, po uprzednim zatwierdzeniu przez Wójta.
§ 11

1. W skład Ośrodka wchodzą następujące samodzielne stanowiska:
 1. stanowisko głównego księgowego;
 2. stanowiska pracowników socjalnych;
 3. inspektor do spraw administracyjnych;
 4. inspektor do spraw dodatków mieszkaniowych;
 5. inspektor do spraw świadczeń rodzinnych;
 6. inspektor do spraw świadczeń alimentacyjnych;
 7. inspektor do spraw kadr
 8. inspektor do spraw płac
 9. kasjer
 10. stanowiska do spraw usług opiekuńczych
 11. stanowiska w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

2. Schemat organizacyjny ośrodka określa załącznik do niniejszego statutu.


IV.Gospodarka finansowa Ośrodka.

§ 12

1.Ośrodek finansowany jest z dotacji z budżetu Wojewody i środków
finansowych budżetu Gminy.

3.Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
ustalonych dla jednostek budżetowych.
§ 13

Ośrodek korzysta z mienia gminnego bezpłatnie.

§ 14

Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą i określeniem jego siedziby w pełnym brzmieniu:
GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
05-506 Lesznowola, ul. GRN 66
tel. 757-93-40 do 42 w. 204, 214
NIP: 123-09-34-735

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OŚRODKA

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Aleksandra Wiśniewska
Dokument z dnia: 18.06.2008
Dokument oglądany razy: 3 575
Opublikował: Aleksandra Wiśniewska
Publikacja dnia: 18.06.2008
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj