GOPS Lesznowola

RODO - Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

a) administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli, ul. Gminna 66, (05-506) Lesznowola. Dane kontaktowe: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli, ul. Gminna 66, (05-506) Lesznowola, tel. (22) 757-92-32, fax. (22) 757-92-32, email: gops@gops-lesznowola.pl

b) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Andrzej Grzeszczuk,
e-mail: a.grzeszczuk@polguard.pl

c) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: a.grzeszczuk@polguard.pl, adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli, ul. Gminna 66, (05-506) Lesznowola.

d) dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).

e) podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

f) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym.

g) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja).

h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

i) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

j) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procedowana.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Aleksandra Jasińska
Dokument z dnia: 08.07.2020
Dokument oglądany razy: 1 030
Opublikował: Aleksandra Wiśniewska
Publikacja dnia: 10.02.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj